Create your own web pages in minutes...
สถานศึกษาเอกชน
  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  ได้ระบุ ประเภทของโรงเรียนเอกชนไว้ 2  ประเภท คือ
         1. โรงเรียนในระบบ
         2. โรงเรียนนอกระบบ     
ซึ่งตามมาตรา 4   ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
"โรงเรียน"                  หมายความว่า      สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบ
                                หรือนอกระบบที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

"โรงเรียนในระบบ"       หมายความว่า      โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา
                                หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

"โรงเรียนนอกระบบ"     หมายความว่า      โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
                                วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของ
                                การสำเร็จการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
                   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ลงนามโดย  นายวิจิตร  ศรีสอ้าน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีปริมาณสถานศึกษาเอกชนและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ  ดูแลเพิ่มมากขึ้น  จึงจำเป็นให้เพิ่มกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เป็นส่วนราชการในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
            กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและกำกับดูแล การดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนรวมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
ใน 4 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  อำเภอลำปลายมาศ  อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน

เกี่ยวกับเรา
     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50  ถนนอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร. 0 4461 2001  โทรสาร 0 4462 0277
                                   ติดต่อ E-mail : ornorn13@hotmail.com