แบบฟอร์มสวัสดิการ
แบบฟอร์มขออนุญาต
1.  คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

2.  คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

3.  คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

4.  คำขออนุญาตอื่นโรงเรียนในระบบ

5. คำขออนุญาตอื่นโรงเรียนนอกระบบ

6.  คำขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ

7.  คำขอโอนกิจการโรงเรียนนอกระบบ  

** หมายเหตุ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ขอคำแนะนำก่อนยื่นคำร้อง เนื่องจากบางคำร้องจะต้องมีเอกสารอื่นประกอบ/หรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติม  **