นายสมศักดิ์   ชอบทำดี
   ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
        นางชุติกาญจน์   มาลาชาติ
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

     นางบังอร  ศิริจันทรกานต์
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ