นายสมศักดิ์   ชอบทำดี
   ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
        นางชุติกาญจน์   มาลาชาติ
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

     นางบังอร  ศิริจันทรกานต์
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

      นายทวิทย์   นองประโคน
    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

      นางสาวสกุลเกตุ  ขันชัย
   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ