แบบฟอร์มสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน

       แบบฟอร์มคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพครูเอกชน


Create your own web pages in minutes...
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสวัสดิการ

แบบคำขออนุญาตต่างๆ

โปรแกรมข้อมูล

ระเบียบ
    กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50  ถนนอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร. 0 4461 2001  โทรสาร 0 4462 0277
                                   ติดต่อ E-mail : ornorn13@hotmail.com