26  ก.ค. 2560
             21  ก.ค. 2560
             13  ก.ค. 2560
             13  ก.ค. 2560
                                                        ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560   (ไฟล์แนบ 1  , ไฟล์แนบ 2 )
             13  ก.ค. 2560
             5  ก.ค. 2560
             5  ก.ค. 2560
              5  ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
              30 พ.ค. 2560
              30 พ.ค. 2560
              30 มิ.ย. 2560
              30 มิ.ย. 2560
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
       
        นายสมศักดิ์   ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เชิญผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนทุกแห่งในสังกัด, ศึกษานิเทศก์ รวมถึงบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมและรับฟังแนวนโยบายในการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์